Cutting Steroids cycles

600.00

Testomond P 4
Pimomond 5
Oxanomond 3
Week Testosteron Propionat Primobolan Oxandrolone
1 200 300 20
2 300 300 20
3 300 400 30
4 400 500 30
5 400 500 40
6 400 500 40
7 400 500 40
8 300 500 30
9 300 400 30
10 200 400 20
11 200 300 20
12 200 300 10
Testomond P : 4 Primomond : 5 Oxanomond : 3

Other courses